Xử lý khí thải bể mạ axit
Xử lý khí thải bể mạ

Image of construction of the metal plating exhaust gas treatment project at NCC Vietnam Co., Ltd. – Que Vo Industrial Park