tư vấn thiết kế xử lý nước mặt hòa bình

Hình ảnh thi công công trình xử lý nước mặt KCN bờ trái Hòa Bình